LEVERANSVILLKOR

SVENSKA / SWEDISH
1 Omfattning och tvist
Fluxus Relining Supplies AB säljer sina varor genom sina hemsidor, e-post, sms eller telefon. Bortsett från sina webbplatser, är Fluxus Relining Supplies AB inte innehavare av några butiker. Varorna Fluxus Relining Supplies AB säljer presenteras på www.fluxusrelining.se
Dessa Allmänna Villkor, nedan kallat Villkor, gäller för all försäljning från Fluxus Relining Supplies AB till dig som Köpare oavsett kanal och accepteras automatiskt genom att placera en order.
De nuvarande Villkoren är föremål för ändringar när som helst. Det är viktigt att köparen läser dem regelbundet. Varje version är daterad. Order läggs automatiskt i enlighet med då gällande version på Fluxus Relining Supplies AB hemsida även om en utgåva har skickats tillsammans med prislista.
Detta avtal och hela rättsförhållandet mellan Fluxus Relining Supplies AB och köparen, inklusive användningen av Fluxus Relining Supplies AB hemsidor, regleras av svensk lag. I händelse av att en tvist mellan Fluxus Relining Supplies AB och Köparen skall parterna först försöka lösa en sådan tvist genom icke-fientliga samråd. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt skall tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk som uppstår ur eller i samband med detta avtal, slutligt avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med Skiljedomsreglerna för Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare. Sätet för skiljeförfarandet skall vara Stockholm, Sverige. Språket skall vara Svenska eller engelska. Om förfarandet är otillräckligt har Fluxus Relining Supplies AB rätt att vidta andra åtgärder för att nå en uppgörelse.
Skiljedomen skall vara slutgiltig och bindande för båda parter. Skiljedomskostnader och andra avgifter och kostnader ska betalas av den förlorande parten.
Detta avtal kan avskiljas, vilket innebär att om någon del av det befinns vara olagligt eller inte kan verkställas, kommer den delen förklaras ogiltig och utan rättsverkan utan att påverka den rättsliga giltigheten av de återstående delarna.
Om detta avtal är översatt till ett annat språk än engelska, kommer den engelska versionen användas under skiljeförfarande.


2 produktspecifikation och överensstämmelse
Fluxus Relining Supplies AB strävar efter att ge en tydlig produktinformation när det gäller presentationen och väsentliga tekniska specifikationer via varje produkts specifikation på nätet. Sådan information ges på svenska och/eller engelska.
Fluxus Relining Supplies AB har rätt att sälja
Repipers patenterade verktyg för att kunna utföra Repiper metoden, som används för att skapa nya sömlösa och självbärande rör i hela uttjänta avloppssystem.
Repiper metoden – en certifierad teknik som med hjälp av patenterade verktyg möjliggör effektiv renovering av gamla och skadade dräneringsrör även bortom krökar.
Produkt – ett samlingsnamn för PJS Fixturer med artikelnummer 6002-6005 som behövs för att utföra Repiper metoden.
Förbrukningsvaror – ett samlingsnamn för alla produkter som används och/eller behövs för att renovera dräneringsrör med Repiper metoden. Artikelnumren börjar med, men inte begränsat till att börja med, 46 (PJS Liners) och 62 (PJX Fixtures).


3 Pris, Faktura & betalning
Priserna är i SEK om inget annat avtalats skriftligt/e-post. Alla priser är exklusive eventuella importtullar, skatter, försäkringar och fraktkostnader.
Tillämplig moms tillkommer och anges för alla transporter inom EU. Under förutsättning att nuvarande lagstiftning inte ändras, finns det inga tullar inom EU.
För internationella beställningar kan avgifter krävas vid leverans av din beställning. Ni måste förstå att vi inte har någon kontroll över alla tullar, skatter, courtage eller andra liknande tullavgifter och kan inte hållas ansvariga för sådana avgifter, oavsett situation. Fluxus Relining Supplies AB ansvar upphör när varan skickats till den leveransadress som anges av Köparen.
Om inget annat anges, är våra priser från fabrik och inkluderar inte förpackning. Kostnaden för förpackning faktureras separat.
Priserna ges i en separat prislista och kan ändras två gånger om året, i januari och augusti med två månaders varsel. Priserna kan även ändras direkt med 14 dagars varsel om Fluxus Relining Supplies AB´s råvarupriser eller komponenter ändras mer än 10 % från de nivåer som användes för att beräkna priset.
Räntan på sena betalningar är referensräntan satt av den svenska Riksbanken plus 8 %.
Betalningsvillkoret är 30 dagar efter fakturadatum från Fluxus Relining Supplies AB om inget annat är överenskommet, och i vissa fall kan förskottsbetalning gälla.
Betalningen av enligt fakturan ska göras till det angivna bankgirokontot. Om betalning sker på annat sätt kommer en avgift på 5 % att läggas på nästa faktura eller faktureras separat efter 3 veckor utan en ny order.
Rabatt eller avdrag får endast dras efter skriftlig överenskommelse.


4 Leverans
När varorna skickas och därmed lämnar laget/avsändaren enligt Köparens beställning övergår risken för att försändelsen oavsiktligt försvinner eller skadas från Fluxus Relining Supplies AB till Köparen. Denna bestämmelse gäller oberoende av varifrån varorna skickas eller vem som betalar frakten.


5 Order
Alla beställningar är föremål för godkännande och tillgänglighet.
Fluxus Relining Supplies AB lagrar ett register över Köparens transaktioner i minst ett år.
Acceptans av Köparens order och godkännande av affären mellan Köparen och Fluxus Relining Supplies AB sker när Fluxus Relining Supplies AB skickar en bekräftelse och/eller skickar fakturan. E-postmeddelandet anses mottaget vid tidpunkten och datum för sändning av e-post och fakturan anses emottagen enligt ovan om den mailades och vid normal leveranstid på postat brev, oavsett om köparen inte har fått e-postmeddelandet eller det postade brevet av orsaker utanför Fluxus Relining Supplies AB kontroll.


6 Immateriella rättigheter
Köparen garanterar att inte bryta eller missbruka Fluxus Relining Supplies AB, och/eller någon av Fluxus Relining Supplies AB leverantörers, immateriella rättigheter. Under avsnittet immateriella rättigheter refereras de gemensamt som säljaren. Köparen erkänner Säljarnas exklusiv rätt att, men inte begränsat till, de Säljarens varumärken, produktdesign, patent, ritningar och annan skyddad information som lämnas under affären mellan Fluxus Relining Supplies AB och Köparen. Köparen åtar sig att inte bryta mot någon av säljarna immateriella rättigheter inklusive, men inte begränsat till, kopiering eller på något annat sätt skapande av patenterade och/eller mönsterskyddade produkter.
Köparen medger att varje innovation, förbättring och/eller know-how som utvecklats i förhållande till Fluxus Relining Supplies AB immateriella rättigheter i samarbete med Fluxus Relining Supplies AB är att betrakta som Fluxus Relining Supplies AB rättigheter och kommer att förbli Fluxus Relining Supplies AB egendom med ensamrätt att exploatera och registrera formskydd och/eller patent.
Din användning av Fluxus Relining Supplies AB webplatser och dess innehåll ger inga rättigheter till dig i förhållande till upphovsrätt, design och varumärken och alla andra immateriella och materiella rättigheter avseende Innehållet, inklusive all information som finns på denna webbplats. Allt sådant innehåll, inklusive tredjeparts varumärken och relaterade immateriella rättigheter som nämns eller visas på denna webbplats, är skyddade av nationella immateriella rättigheter och andra lagar och internationella konventioner. Det är tillåtet att använda innehåll som uttryckligen godkänts av Fluxus Relining Supplies AB och/eller dess tredjepartslicensgivare. All reproduktion eller omfördelning av de ovan angivna innehållet är förbjudet och kan leda till civil- och straffrättsliga påföljder. Men du får göra en kopia i syfte att läsa innehållet för eget bruk.


7 Reklamationer och ansvar
Fluxus Relining Supplies AB kan inte ge någon garanti för Fluxus Relining Supplies AB produkter som används med och/eller i kombination med andra produkter och/eller förbrukningsartiklar än Fluxus Relining Supplies AB för att utföra installationer enligt Fluxus Relining Supplies AB instruktioner.
I den händelse en produkt är defekt och sådan brist inte beror på Köparens felaktiga användning av produkten, skall Fluxus Relining Supplies AB ersätta produkten utan dröjsmål. I ett sådant fall skall Fluxus Relining Supplies AB inte hållas ansvarig för eventuella andra anspråk gentemot Köparen. Fluxus Relining Supplies AB ansvar för alla anspråk oavsett anledning ska begränsas till SEK 20 000. Under inga omständigheter är Fluxus Relining Supplies AB ansvarig för indirekt skada så som följdskada eller utebliven vinst.
Köparen är skyldig att kontakta Fluxus Relining Supplies AB utan dröjsmål om köparen finner något fel i en produkt. Om Fluxus Relining Supplies AB får kännedom om ett sådant fel är Fluxus Relining Supplies AB är skyldig att informera Köparen.
Fluxus Relining Supplies AB kommer inte att acceptera något ansvar för missbruk eller olämplig användning av de produkter som Köparen beställt.
I den händelse av Force Majeure skall vardera parten befrias från ansvar för underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter under hela force majeure, när en extraordinär händelse eller omständighet utanför parternas kontroll förhindrar en eller båda parterna från att fullgöra sina förpliktelser.
Den part som vill åberopa en händelse av force majeure ska utan onödigt dröjsmål underrätta den andra parten om en sådan händelse av force majeure, och m parten inte gör det kan inte force majeure åberopas. Parterna skall också anmäla till den andra parten när en sådan händelse av force majeure upphör.
Båda parterna skall göra alla rimliga ansträngningar för att förhindra och minska effekten av ett icke-uppfyllande av detta avtal på grund av en händelse av force majeure.


8 Förbehåll Äganderätt
Fluxus Relining Supplies AB kvarhåller all äganderätt till alla produkter som levererats till dess alla fordringar som härrör från avtalet betalats i sin helhet. Fram till dess har Köparen ingen äganderätt till produkterna. Detta gäller även för alla framtida leveranser, även om det inte alltid uttryckligen anges. Vi har rätt att dra tillbaka levererade varor om köparen inte genomför sina åtaganden enligt detta avtal.
Så länge ägandet inte har övergått till köparen, åtar Köparen sig att ta vederbörlig omsorg av varorna och hela tiden följa Fluxus Relining Supplies AB anvisningar och riktlinjer för användning av produkterna. Om underhålls- eller inspektionsuppgifter är nödvändiga, är köparen skyldig att verkställa dem.
Så länge äganderätten inte övergått till Köparen, skall köparen omedelbart informera Fluxus Relining Supplies AB om de levererade varorna tas i beslag eller blir föremål för något annat intrång av tredje part.
Köparen har rätt att sälja vidare Fluxus Relining Supplies AB produkter i sin löpande verksamhet.


9 Utbildning och auktorisation
Köparnas personal kan utbildas i Fluxus Relining Supplies AB certifierade metoder som en tilläggstjänst. Köparen kan sedan under ett separat avtalat tillstånd officiellt ange att köparen har rätt att utföra installationer enligt Fluxus Relining Supplies AB metoder.
Användaren kan inte annonsera eller på något annat sätt göra anspråk eller kommunicera att köparen använder Fluxus Relining Supplies AB metoder om köparen inte enbart använder Fluxus Relining Supplies AB Produkter och Förbrukningsvaror för installationen.


ENGELSKA / ENGLISH
1 Scope and dispute
Fluxus Relining Supplies sells its goods through its websites, e-mails, by phone or text message. Apart from its online websites, Fluxus Relining Supplies AB is not the proprietor of any outlets or shops. The goods Fluxus Relining Supplies AB sells are featured on its Internet websites www.fluxusrelining.se
These General Terms and Conditions, hereinafter referred to as Terms, apply to all sales from Fluxus Relining Supplies AB to you as a Buyer no matter the channel and are automatically accepted by placing an order.
The present Terms and Conditions are subject to amendments at any time. It is important that the Buyer reads them on a regular basis. Each version is dated. Orders are governed by the online presented Terms in effect at the time orders are placed even when sent in conjunction with a price list.
This agreement and the entire legal relationship between Fluxus Relining Supplies AB and the Buyer, including the use of Fluxus Relining Supplies AB sites, are governed by Swedish lag. In the event a dispute between Fluxus Relining Supplies AB and the Buyer, the Parties shall first attempt to resolve such a dispute through non-hostile consultations. If the dispute cannot be resolved in this manner the dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this agreement, shall be finally settled by arbitration in accordance with the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce. The seat of arbitration shall be Stockholm, Sweden. The Arbitration language shall be Swedish or English. If the procedure is inadequate Fluxus Relining Supplies AB has the right to take other measures to reach a settlement.
The arbitration awards should be final and binding for both Parties. Arbitration fees, and other related charges and costs shall be paid by the losing Party.
This agreement is severable, meaning that if any part of it is found to be illegal or unenforceable, that part will be declared void and without any legal effect without affecting the legal validity of the remaining parts.
If this agreement is translated to a language other than English, the English version will be used during arbitration.


2 Product Specification and conformity
Fluxus Relining Supplies AB endeavors to give clear and thorough product information in regard to the presentation of the goods’ essential technical specifications via each product’s online specification. Such information is given in Swedish and/or English.
Fluxus Relining Supplies AB has the rights to sell Repiper patent Product to be able to utilize the Repiper Method, used to create new seamless and self-supporting pipes in the entire sewerage system.
Repiper Method – a certified technology using patented tools for the renovation of outdated and damaged drainage pipes using Repiper Wear Products.
Product – a collective name for the PJS Fixture Holders with article number 6002-6005 needed to execute the Repiper method.
Wear Products – a collective name for all wear products used and/or needed to renovate drainage pipes with the Repiper method with Repiper article numbers starting with, but not limited to starting with, 46 (PJS Liners) and 62 (PJS Fixtures).
3 Price, Invoice & Payment
The prices are in SEK if nothing else is agreed upon in writing/e-mail. All prices are exclusive of any import duties, customs, taxes, insurance and shipping charges.
Applying VAT is added and stated for all shipments within the EU. Providing that the legislation currently in effect does not evolve, there are no customs duties within the boundaries of the EU.
For international orders fees may be required upon delivery of your order. Please understand that we have no control over any duties, taxes, brokerage fees, or other such customs fees, and cannot be held liable for any such fees, no matter what the situation may be. Fluxus Relining Supplies AB ´s responsibility ends when the item is sent to the delivery address stated by the Buyer.
Unless otherwise stated, our prices are ex works and do not include packaging. The cost for packaging is invoiced separately.
The prices are given in a separate rice list and may be changed twice a year, in January and August with a two months’ notice. The prices may change directly with a 14 days’ notice if the Fluxus Relining Supplies AB prices of raw materials or component parts change more than 10 % from the levels used for the price calculation.
The interest on late payments is the reference interest rate determined by the Swedish Riksbank plus 8 %.
The term of payment is 30 days after the date of invoice from Fluxus Relining Supplies AB if nothing else is agreed, in some cases prepayment will apply.
The payment of the purchasing price must be made to the stated account and in accordance to the Fluxus Relining Supplies AB invoice. If payment is made in any other way a surcharge of 5 % will be added on the next invoice or invoiced separately after 3 weeks without a new order.
Any discount may only be deducted if agreed in writing.


4 Delivery
When the goods is dispatched upon the order of the Buyer the risk of accidental perishing or accidental impairment is passed from Fluxus Relining Supplies AB to the Buyer upon dispatch and upon leaving works/warehouse at the latest. This stipulation applies irrespectively of where the goods are dispatched or who pays freight costs.


5 Order
All orders are subject to acceptance and availability.
Fluxus Relining Supplies AB will store a record of your transactions for a minimum of one year.
Acceptance of the Buyers order and completion of the contract between the Buyer and Fluxus Relining Supplies AB will be done when Fluxus Relining Supplies AB email a confirmation and/or send the invoice. The email will be deemed received at the time and date of the sending of the email and the invoice will be deemed received as above if emailed and at the normal time of delivery for posted mail, regardless of whether, for reasons outside of Fluxus Relining Supplies AB control, the Buyer has not received that email or posted mail.


6 Intellectual Property
The Buyer guarantees not to violate or misuse the Intellectual Property rights of Fluxus Relining Supplies AB and/or any of Fluxus Relining Supplies AB suppliers, all under the section Intellectual Property commonly referred to as the Seller. The Buyer recognizes the Sellers exclusive right to, but not limited to, the Sellers brands, trademarks, designs, patents, drawings and any other proprietary information provided during the course of business cooperation. The Buyer commits not to violate any of the Sellers Intellectual Property including, but not limited to, copying or in any other way reproducing any and all patented and/or registered designs.
The Buyer acknowledges that any innovation, improvement and/or know-how developed in relation to the Intellectual Property of the Sellers in the cooperation with the Sellers is to be considered as Intellectual Property of the Seller in question and will remain the property of that Seller and they have the sole right to exploit and to register any design protection and/or patents as mentioned in this clause.
Your use of the Fluxus Relining Supplies AB sites and its contents grants no rights to you in relation to any copyright, designs, and trademarks and all other intellectual property and material rights relating to the Content including any and all information contained in this Site. All such Content including third party trademarks and related intellectual property rights mentioned or displayed on this Site are protected by national intellectual property and other laws and international treaty provisions. You are permitted to use the Content only as expressly authorized by Fluxus Relining Supplies AB and/or its third party licensors. Any reproduction or redistribution of the above listed Content is prohibited and may result in civil and criminal penalties. However, you are permitted to make one copy for the purposes of viewing Content for your own personal use.


7 Claims and Liability
Fluxus Relining Supplies AB cannot grant any guarantee of Fluxus Relining Supplies AB products used with and/or in conjunction with any other Products and/or Wear Products than Fluxus Relining Supplies AB when conducting installment according to the Fluxus Relining Supplies AB instruktions.
In the event a product is defective and such defect is not due to the Buyer´s incorrect use of the product, Fluxus Relining Supplies AB shall replace the product without delay. In such case Fluxus Relining Supplies AB shall not be held responsible for any other claims towards the Buyer. Fluxus Relining Supplies AB liability in respect of any and all claims no matter the reason shall be limited to SEK 20 000. Under no circumstances shall Fluxus Relining Supplies AB be liable for indirect loss such as consequential loss or loss of profit.
The Buyer is obliged to contact Fluxus Relining Supplies AB without delay if the Buyer finds any malfunction in any product. If Fluxus Relining Supplies AB becomes aware of such a malfunction Fluxus Relining Supplies AB is obliged to inform the Buyer.
Fluxus Relining Supplies AB will not accept any responsibility for the misuse or inappropriate use of the products the Buyer ordered.
In the event of Force Majeure, both parties shall be relieved from liability for a failure to perform its responsibilities for the duration of the force majeure, when an extraordinary event or circumstance beyond the control of the Parties prevents one or both Parties from fulfilling their obligations.
The Party desiring to invoke an event of force majeure shall without undue delay give notice to the other Party of such event of force majeure, failing to do so the Party shall not be discharged from liability for any non-performance caused by such event of force majeure. The Party shall likewise give notice to the other Party of the cessation of such event of force majeure.
Both Parties shall make all reasonable efforts to prevent and reduce the effect of any non-performance of this agreement caused by an event of force majeure.


8 Reservation of Proprietary Rights
Fluxus Relining Supplies AB reserve all proprietary rights to any products delivered until all claims resulting from the contract are paid in full. Until then the Buyer holds no lien over the goods.This also applies to all future deliveries, even if not always stated explicitly. We are entitled to retract the delivered goods if the Buyer does not conduct according to contract.
As long as the ownership has not passed to the Buyer, the Buyer undertakes to take due care of the goods and at all times comply with Fluxus Relining Supplies AB instructions and guidelines regarding the use of the same. If maintenance or inspection tasks are necessary, the Buyer is obliged to execute them.
As long as proprietary rights have not passed to the Buyer, the Buyer must inform Fluxus Relining Supplies AB immediately if the delivered goods are seized or subject to any other intrusion by any third party.
The Buyer is entitled to resell Fluxus Relining Supplies AB products in ordinary course of business.


9 Training and authorization
The Buyers staff may be educated in the Fluxus Relining Supplies AB certified methods as a supplementary service. The Buyer may then under a separate agreement state officially that the Buyer is Authorized to use the Fluxus Relining Supplies AB Method.
The User cannot advertise or in any other way claim or communicate that the Buyer is using the Fluxus Relining Supplies AB Method if the Buyer is not using solely the Fluxus Relining Supplies AB Product and Wear Products for the installation.

Rulla till toppen