UTHYRNING

 1. OMFATTNING
  1.1 Dessa bestämmelser gäller uthyrning av UV samt personal, som Fluxus (nedan kallad ”Leverantör”) utför åt kundföretag (nedan kallad ”Kund”).
  1.2 Med personaluthyrning avses ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan Leverantör och Kund i vilket Leverantören mot ersättning ställer egenanställd personal eller personal från underleverantör (”Uthyrd person”) till Kundens förfogande för att utföra arbete som hör till Kundens verksamhet under Kundens kontroll och ledning. Med ”Uppdrag/et” avses den urvalsprocess av Uthyrd person som sker vid personaluthyrning enligt punkten 2.2 och därefter tillhandahållandet av Uthyrd person.
 2. AVTAL OM UPPDRAG
  2.1 Kunden ska inför Uppdraget ange erforderlig och korrekt information om de/n installation som ska utföras, arbetets längd, arbetstider, och/eller andra omständigheter som är särskiljande för arbetet som ska utföras. Ändrade förhållanden ska skyndsamt meddelas Leverantören. Kunden ska vidare ange vilka krav som ställs på utförd installation.
  2.2 Uppdrag bekräftas av Leverantören genom en uppdragsbekräftelse där Uppdragets art, omfattning, pris, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras.
  2.3 Vid överenskommelse om förändrat Uppdrag ska ny bekräftelse enligt punkt 2.2 skickas.
  2.8 Om inhyrningen aktualiserar förhandling enligt lag eller kollektivavtal åvilar ansvaret härför Kund.
 3. PRIS
  3.1 Pris för Uppdrag anges i uppdragsbekräftelsen. Eventuell moms tillkommer på priset och på prisändringar enligt nedan
  3.2 Om Leverantörens arbetskraftskostnader ökar till följd av ändrade omständigheter samt övriga avgifter har Leverantören rätt att, med retroaktiv verkan justera priset i motsvarande mån.
  3.3 Kunden är skyldig att utöver avtalat pris ersätta Leverantören för sådana tillkommande lönetillägg, t.ex. ersättning för övertidsarbete, obekväm arbetstid som Uthyrd person har rätt till enligt kollektivavtal eller andra motsvarande regler. Betalning till Leverantören ska erläggas genom ett procentpåslag på priset som motsvarar det procentpåslag som lönetilläggen utgör av den Uthyrde personens lön.
  3.4 Kunden ska ersätta Leverantören för traktamenten, logi och andra kostnadsersättningar avseende Uthyrd person och som är hänförligt till Uppdraget.
 4. UPPDRAGETS UTFÖRANDE
  4.1 Leverantören ska utföra ett beställningsunderlag där pris avtalas mellan parterna.
  4.2 Leverantören äger rätt att efter samråd med Kunden bryta avtalet då vi påträffar omständigheter där installation ej är möjlig.
  4.3 Om uppdraget avbryts enligt 4.2 skall ersättning utgå för tid, resor, boende samt eventuellt material.
 5. ARBETSLEDNING
  5.1 Det åligger Kunden att ansvara för arbetsledning av projektet samt förberedelser.
  5.2 Kunden förbinder sig att behandla Uthyrd person rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.
 6. ARBETSMILJÖ
  6.1 Det åligger Kunden att iakttaga 3 kap 12 § Arbetsmiljölagen.
  Kunden ska vidare i övrigt vidta de skyddsåtgärder som behövs för att personal inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Kunden att tillhandahålla skyddsutrustning om inte annat särskilt avtalats.
 7. REKLAMATION
  7.1 Fel eller brist hänförligt till Leverantörens ansvar för Uppdraget ska av Kunden omgående skriftligen reklameras till Leverantören. Fel eller brist som upptäcks av Kunden efter det att Uppdraget slutförts eller upphört ska skriftligen reklameras senast inom ett (1) år efter det att Uppdraget har avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning.
  7.2 Kundens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt.
  7.3 Leverantören ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen, innan Kund framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till art och omfattning av fel eller brist respektive möjligheten att avhjälpa bristen.
  7.4 Krav på skadestånd eller prisavdrag gentemot Leverantören ska, för att kunna medföra rätt till ersättning, alltid föregås av reklamation och ska utan oskäligt dröjsmål av Kund framställas skriftligen dock senast inom ett (1) år från det att Uppdraget, vartill kravet hör, avslutats.
 8. ANSVAR
  8.1 Leverantörens ansvar är begränsat till oaktsamhet vid urvalsprocessen för Uppdraget.
  8.2 Kunden ansvarar för Uthyrd person såsom för egenanställd personal. Kunden är således själv ansvarig för fel och skada som Uthyrd person kan orsaka Kunden eller tredje man inom ramen för Uthyrd persons utförande av arbete åt Kunden.
  8.3 Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom t.ex. utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller förlust av information.
  8.4 Ansvar för personskada regleras enligt svensk lag.
  8.5 Kunden bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till Uthyrd person uppdrag och dennes arbete för Kunden. Uthyrd person ska i detta avseende anses jämställd med Kundens egna arbetstagare. Leverantören eller dess underleverantör har dock arbetsgivaransvaret för Uthyrd person, vilket bl.a. innebär att Leverantören eller dess underleverantör erlägger lön, sociala avgifter, arbetsskadeförsäkring och pensioner. Som följd av punkten 8.2 ansvarar Leverantören således inte för skada:
 9. PERSONUPPGIFTER
  10.1 Part ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom ramen för Uppdraget bestämmer part ändamålen och medlen för sin behandling av personuppgifter och part är därmed självständigt personuppgifts-ansvarig för sådan behandling.
  10.2 Om Uthyrd person inom ramen för Uppdraget behandlar personuppgifter för Kundens räkning, är Leverantören varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftbiträde för sådan behandling.
 10. SEKRETESS
  11.1 Leverantören och Kunden förbinder sig att hålla avtalets innehåll och andra uppgifter hänförliga till Uppdragets innehåll, såsom urvalsprocess och priser, konfidentiell.
  11.2 Part har inte någon skyldighet att iaktta sekretess avseende sådan information som: a) vid tidpunkten för Uppdragets bekräftelse är allmänt tillgänglig; b) är känd för part före det att den andre parten avslöjat den; eller c) part är skyldig att avslöja enligt lag eller annan författning.
  11.3 Punkt 11.1 och 11.2 ska överleva avtalets upphörande.
  11.4 Leverantören ska tillse att Uthyrd person är bunden av en sekretessförbindelse med innebörden att denne har tystnadsplikt rörande förhållanden hos kunden. Sekretess skyldigheten gäller inte avseende sådan information som omnämns i punkten 11.2.
 11. AVTALSTID
  12.1 Detta avtal gäller från dag för uppdragsbekräftelse enligt punkten 2.3 och under i uppdragsbekräftelsen angiven tid.
 12. BEFRIELSEGRUNDER
  14.1 Part får inställa eller skjuta upp Uppdrag på grund av händelse som inträffar och som part inte rimligen kunnat förutse och som hindrar eller orimligt fördyrar genomförandet av Uppdraget. Part är inte ansvarig för skada eller försening som beror på sådan händelse eller svenskt eller utländskt lagbud eller myndighetsbeslut, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar, naturhändelser, plötsligt skadegörande händelser, epidemier, arbetskonflikter eller annan ej förutsebar omständighet. Leverantören är inte heller ansvarig för att Uppdrag inställs eller skjuts upp eller för skada eller försening som beror på att här angivna omständigheter drabbar dennes underleverantör. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om parten själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
  14.2 Part ska snarast efter det att händelse enligt punkten 14.1 bedöms föreligga underrätta motparten. Är Uppdraget ännu efter tre (3) månader uppskjutet ska Uppdraget upphöra om inte parterna enas om annat. Om Uppdraget upphör äger Leverantören rätt till ersättning för dittills utfört arbete samt materialkostnader.
 13. MEDDELANDEN
  15.1 Samtliga meddelanden under detta avtal ska ske genom bud, rekommenderat brev eller epost till parternas i uppdragsbekräftelsen överenskomna adresser.
  15.2 Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
  a) om avlämnat med bud: vid överlämnandet;
  b) om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;
  c) om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats
  15.3 Adressändring ska meddelas part på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.
 14. TVISTER
  16.1 Tvister rörande tolkning och tillämpning av avtalet avseende Uppdraget och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska med nedan angivna undantag hänskjutas till avgörande genom skiljedom enligt vid varje tid gällande svensk lag om skiljeförfarande.
  16.2 Om värdet av det som yrkas uppenbart inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarandet gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110), respektive att parterna inte träffar överenskommelse om annat, ska skiljenämnden bestå av en skiljeman.
  16.3 Såvitt avser ostridig förfallen fordran äger Leverantören dock alltid rätt att framställa krav vid allmän domstol
  16.4 Om inte annat särskilt avtalats mellan parterna ska svensk rätt tillämpas.
Rulla till toppen